زنان ، کودکان ، جنگ

اولین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و عکس البرز

اولین دوره جشنواره بین المللی

فیلم کوتاه و عکس البرز “تبیین جایگاه حماسی زنان و کودکان در جنگ”

جایگاه حماسی زنان و کودکان در جنگ

جشنواره بین المللی فیلم و عکس البرز

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

آخرین اخبار

حامیان جشنواره

روزهای باقیمانده تا افتتاحیه جشنواره

نشانی : کرج - میدان والفجر - بلوار شهدای چهارصد دستگاه

ساختمان شهیدان بیگی - دبیرخانه جشنواره

تلفن : 32738357 - 026 

فکس : 32738357 - 026

info@alborzintfilmfestival.ir : پست الکترونیک