جهت ارسال عکس ، تکمیل فرم ذیل الزامی است
متقاضی شرکت در مسابقه عکس ، بخش :